Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm chung về Sinh học phân tử và Phân tích (Core Facilities: Molecular Biology & Analytical LAB )

Địa điểm: phòng 210 và 208 nhà T2 Các chức năng chính: Là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Các thí nghiệm... Xem thêm

Phòng thí nghiệm chung Phân tích hình ảnh hiển vi (Microscope Imaging LAB)

  Địa điểm: phòng 209 nhà T2 Các chức năng chính: là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Phân tích ảnh... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và phát triển các Công nghệ Sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (GREEN LAB)

Địa điểm: phòng 105 và 106 nhà T2 Các chức năng chính: Các hướng nghiên cứu: – Các công nghệ sinh học vi sinh vật và sinh điện hóa học phục vụ tăng... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng Sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam (ECOBIODIVERSE LAB)

Địa điểm: phòng 107 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Giám sát HST thủy vực bằng sinh vật chỉ thị và thông số thủy lý hóa. – Nghiên... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh học phân tử tế bào (‎MCB LAB)

Địa điểm: phòng 311 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein – Công nghệ protein tái tổ hợp: sản... Xem thêm

Phòng nuôi cấy Mô – Tế bào Động vật (Animal Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 310 nhà T2 Các chức năng chính: Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nuôi cấy Tế bào Thực vật (Plant Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 309 nhà T2 Các chức năng chính: Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên... Xem thêm

Các bài báo đã công bố gần đây của MCB LAB

Thi Thu Huyen Nguyen, Tuan Anh Le, Viet Ha Nguyen, Thi Uyen Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Thi Thuy Anh Tran, Quang Hung Nguyen, Anh Tuan Hoang, My Hanh Hoang, Tho Son Le, Van Sang Nguyen. Molecular... Xem thêm

Danh sách luận văn, luận án thực hiện tại PTN Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

STT Tên khóa luận / luận văn / luận án Loại (CN, ThS, TS) Người thực hiện Người hướng dẫn Năm thực hiện 1 Xác định hệ số tích tụ Pb và Cd của cá Rô phi... Xem thêm

Danh sách đề tài, dự án của GREENLAB trong thời gian gần đây

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1 Bước đầu nghiên cứu phát triển công nghệ sinh điện hóa để cải tạo tại chỗ chất... Xem thêm