Lưu trữ

Phòng thí nghiệm chung Phân tích hình ảnh hiển vi (Microscope Imaging LAB)

 

Địa điểm: phòng 209 nhà T2

Các chức năng chính: là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện:

 • Phân tích ảnh dưới kính hiển vi soi nổi, soi nổi huỳnh quang
 • Phân tích ảnh dưới kính hiển vi huỳnh quang, cắt lớp với hệ thống ApoTome2
 • Chụp ảnh hiển vi quang học thông thường.
Các thành viên :

 • PGS. TS. Nguyễn Lai Thành
  Tel: 0983010703
  Email: thanhnl@vnu.edu.vn
 • TS. Trần Đức Long
  Tel: 0965079847
  Email: longtd@gmail.com
 • TS. Vũ Thị Thu
  Tel: 0903237808
  Email: thu05061982@yahoo.com

 

Bài viết liên quan