Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2022

STT Họ và tên Đơn vị Vai trò  1. PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng Khoa Sinh học Chủ tịch Hội đồng  2. PGS. TS. Nguyễn Trung Thành Phó Trưởng Khoa Sinh học Phó... Xem thêm