Phòng thí nghiệm chung về Sinh học phân tử và Phân tích (Core Facilities: Molecular Biology & Analytical LAB)