Phòng thí nghiệm chung về Sinh học phân tử và Phân tích (Core Facilities: Molecular Biology & Analytical LAB)

Phòng thí nghiệm chung về Sinh học phân tử và Phân tích (Core Facilities: Molecular Biology & Analytical LAB )

Địa điểm: phòng 210 và 208 nhà T2

Các chức năng chính:

Là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện:

  • Các thí nghiệm cần các thiết bị sinh học phân tử chuyên dụng (máy real-time PCR, máy nhân gen có gradient nhiệt, nanophotometer,…)
  • Các thí nghiệm cần các thiết bị phân tích chuyên dụng (máy sắc kí khí, máy sắc kí lỏng cao áp)
  • Cung cấp các dịch vụ thực nghiệm có liên quan.

Click vào đây để xem hướng dẫn đăng ký online sử dụng các thiết bị tại PTN chung

Các cán bộ phụ trách:

  • PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
  • PGS.TS. Phạm Thế Hải

Tel: 0943318978

Email: phamthehai@vnu.edu.vn

  • TS. Lê Hồng Điệp
  • TS. Đỗ Thị Phúc
  • TS. Đỗ Minh Hà
  • ThS. Trần Mỹ Hạnh
  • ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tel: 0904185283

Email: thuy88vnu@gmail.com