Ban Lãnh đạo Khoa

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Bí thư Chi bộ
Trưởng khoa
Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Phó Bí thư Chi bộ
Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giám đốc Bảo tàng
Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Phó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp

PGS.TS Hoàng Thị Mỹ Nhung

Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giảng viên cao cấp