Ban Lãnh đạo Khoa

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Bí thư Chi bộ
Trưởng Khoa
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu KHSS
Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Phó Bí thư Chi bộ
Phó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Phó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giám đốc Bảo tàng
Giảng viên cao cấp