Các bài báo đã công bố gần đây của MCB LAB

  1. Thi Thu Huyen Nguyen, Tuan Anh Le, Viet Ha Nguyen, Thi Uyen Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Thi Thuy Anh Tran, Quang Hung Nguyen, Anh Tuan Hoang, My Hanh Hoang, Tho Son Le, Van Sang Nguyen. Molecular typing of conjunctivitis-causing adenoviruses in Hanoi, Vietnam from 2017 to 2019 and complete genome analysis of the most prevalent type (HAdV-8). J Med Virol. 2020. https://doi.org/10.1002/jmv.25844
  2. Karthik Ramesh, Dilraj Lama, Kang Wei Tan, Van Sang Nguyen, Fook Tim Chew, Chandra S.Verma, Yu KeungMok. Homologous Lympho-Epithelial Kazal-type Inhibitor Domains Delay Blood Coagulation by Inhibiting Factor X and XI with Differential Specificity. Structure. 2018;26(9):1178-1186 e1173. https://doi.org/10.1016/j.str.2018.05.018
  3. Van Sang Nguyen, Kang Wei Tan, Karthik Ramesh, Fook Tim Chew & Yu Keung Mok. Structural basis for the bacterial membrane insertion of dermcidin peptide, DCD-1L. Sci Rep. 2017;7(1):13923. https://doi.org/10.1038/s41598-017-13600-z
  4. Thom Thi Vu, Peter Dieterich, Thu Thi Vu, and Andreas Deussen. Docosahexaenoic acid reduces adenosine triphosphate-induced calcium influx via inhibition of store-operated calcium channels and enhances baseline endothelial nitric oxide synthase phosphorylation in human endothelial cells. Korean J Physiol Pharmacol. 2019;23(5):345-356. DOI: 10.4196/kjpp.2019.23.5.345
  5. Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, Jin Han. Acute and Chronic Exercise in Animal Models. Adv Exp Med Biol. 2017;999:55-71. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4307-9_4
  6. Sanghyun Cho, Kyung Namkoong, Minji Shin, Jueun Park, Eunyeong Yang, Jinsoo Ihm, Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, and Jin Han. Cardiovascular Protective Effects and Clinical Applications of Resveratrol. J Med Food. 2017;20(4):323-334. https://doi.org/10.1089/jmf.2016.3856
  7. Hang T L Pham, Lien T T Nguyen, Tuan A Duong, Dung T T Bui, Que T Doan, Ha T T Nguyen, Sabine Mundt. Diversity and bioactivities of nostocacean cyanobacteria isolated from paddy soil in Vietnam. Syst Appl Microbiol. 2017;40(8):470-481.
  8. Đậu Thị Nhung, Phạm Thị Lương Hằng, Trịnh Lê Phương. Đánh giá độ tinh sạch và hàm lượng của phycocyanin được tách từ Arthrospira platensis theo phổ hấp thụ quang học và điện di biến tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18(7)7.2017.
  9. Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng. “Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam” tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 62 (1) 1.2020.