Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

  TT Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện 1 “Follow-up improvements of lithotrophic microbial fuel cells for use as on-site detectors for iron in water... Xem thêm