Các thông báo về giải thưởng KHCN

Thông báo về giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Trường đại học Khoa học Tự nhiên nhận được  công văn số 981/CV-NAFOSTED ngày 29/11/2019 của quỹ phát triển khoa học công nghệ Quốc gia thông báo về giải... Xem thêm

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Trường Đại học khoa học Tự nhiên nhận được công văn số 3183/BKHCN-TĐKT ngày 10/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng... Xem thêm

Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2019)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 1013/BKHCN-HTQT ngày 11/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề cử ứng viên tham gia giải... Xem thêm

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Trường đại học Khoa học Tự nhiên nhận được công văn số 1136/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/4/2019 của Đại học quốc gia Hà Nội về việc giới thiệu các tổ... Xem thêm

Giải thưởng khoa học ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 1083/BKHCN-HTQT ngày 18/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề cử ứng viên tham gia giải... Xem thêm

Giải thưởng Bảo Sơn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 931/ĐHQGHN-KHCN ngày 02/04/2019 của Đại học quốc gia Hà Nội thông báo về việc tham gia... Xem thêm