Đào tạo Đại học

Các ngành đào tạo của Khoa Sinh học

Hiện nay Khoa Sinh học đào tạo 02  ngành là Sinh học và Công nghệ Sinh học. Ngành Sinh học Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị những kiến thức đại... Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021

Hướng dẫn Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021 Xem thêm

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2017-2021

1. Ke hoach BVKLTN K_2017-2021_26.4.2021 _KSH_CV Xem thêm