Lưu trữ

Phòng nuôi cấy Mô – Tế bào Động vật (Animal Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 310 nhà T2

Các chức năng chính:

Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên cứu sau:

 • Nuôi cấy mô – tế bào động vật phục vụ nghiên cứu
 • Nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc
 • Đánh giá hoạt tính sinh học của hoá chất, dược phẩm lên tế bào/tế bào gốc
 • Đánh giá tác động tăng sinh mạch máu trên phôi gà
 • Nghiên cứu độc học phát triển trên phôi cá ngựa vằn

 

Các thành viên chính:

 • PGS. TS. Nguyễn Lai Thành
  Tel: 0983010703
  Email: thanhnl@vnu.edu.vn
 • TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  Tel: 0902282530
  Email: hanhlab@gmail.com

Bài viết liên quan