Chương trình đào tạo

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn, thủ tục thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây. 2. Biểu mẫu đổi tên đề tài/người hướng... Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

– Chuyên ngành: Động vật học – Chuyên ngành: Vi sinh vật học – Chuyên ngành: Thủy sinh vật học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên... Xem thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

– Chuyên ngành: Côn trùng học – Chuyên ngành: Thực vật học – Chuyên ngành: Sinh lý người và động vật – Chuyên ngành: Hóa sinh học –... Xem thêm