Các hướng nghiên cứu chính

Các hướng nghiên cứu chính của Khoa Sinh học:
1. Nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học (động, thực vật và vi sinh vật) của Việt Nam
2. Nghiên cứu, phân loại và định danh sinh vật sử dụng các phương pháp truyền thống kết hợp với các phân tích sinh học phân tử
3. Nghiên cứu và quy hoạch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
4. Nghiên cứu quan trắc và đánh giá tác động môi trường bằng các phương pháp sinh học
5. Nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý môi trường bằng các biện pháp sinh học
6. Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học và các ứng dụng
7. Nghiên cứu các cơ chế bệnh ở mức độ phân tử và cơ chế tác động của các chất chống ung thư, chống ô xi hóa và kháng sinh
8. Nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học phục vụ y dược học, thực phẩm, nông nghiệp, sản xuất phân bón vi sinh đa chức năng

Không tìm thấy bất cứ bài viết nào.