Hệ thống phòng thí nghiệm của Khoa Sinh học

Các phòng thí nghiệm thực hành, thực tập (PTN thực hành)

Phòng thực hành Di truyền học, P235 nhà T1 Phòng thực hành Động vật học bảo tồn và Sinh thái học, P136 nhà T1 Phòng thực hành Động vật học ứng dụng và... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

PTN Sinh y, P106 nhà T1 PTN Sinh lý thực vật, P131 nhà T1 PTN Hóa Sinh học, P135 nhà T1 PTN Vi khuẩn lam (tảo lam), P138 nhà T1 PTN Vi sinh vật học, P141 nhà T8 PTN Tảo và... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học sự sống

PTN chung về Sinh học phân tử và Phân tích (CORE FACILITIES: MOLECULAR BIOLOGY & ANALYTICAL LAB), P 210 và P 208 nhà T2 PTN chung Phân tích hình ảnh hiển vi (MICROSCOPE IMAGING... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm thuộc Bảo tàng sinh học

Phòng lưu trữ mẫu động vật có xương sống: Tầng 3 nhà vòm, 19 Lê Thánh Tông   Phòng trưng bày 1: mẫu Cá, Lưỡng cư, Bò sát   Phòng trưng bày 2: mẫu Chim  ... Xem thêm