Hệ thống phòng thí nghiệm của Khoa Sinh học

Các phòng thí nghiệm thực hành

Phòng thực hành Sinh lý học Thực vật, P124 nhà T1 Phòng thực hành Động vật học & Sinh thái học, P136 nhà T1 Phòng thực hành Vi sinh vật học, P141 nhà T1 Phòng... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

PTN Sinh lý học thực vật, 132 nhà T1 PTN Hóa sinh và Sinh học phân tử, P133 nhà T1 PTN Vi tảo, P138 nhà T1 PTN Đa dạng thực vật, P228 nhà T1 PTN Đa dạng sinh học... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học sự sống

PTN chung về Sinh học phân tử và Phân tích (CORE FACILITIES: MOLECULAR BIOLOGY & ANALYTICAL LAB), P 210 và P 208 nhà T2 PTN chung Phân tích hình ảnh hiển vi (MICROSCOPE IMAGING... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm thuộc Bảo tàng sinh học

Phòng lưu trữ mẫu động vật có xương sống: Tầng 3 nhà vòm, 19 Lê Thánh Tông   Phòng trưng bày 1: mẫu Cá, Lưỡng cư, Bò sát   Phòng trưng bày 2: mẫu Chim  ... Xem thêm