Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng sinh học Ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam (ECOBIODIVERSE LAB)

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng Sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam (ECOBIODIVERSE LAB)

Địa điểm: phòng 107 nhà T2

Các chức năng chính

Hướng nghiên cứu:

– Giám sát HST thủy vực bằng sinh vật chỉ thị và thông số thủy lý hóa.

– Nghiên cứu ảnh hưởng và tác động của ô nhiễm kim loại nặng và các chất ô nhiễm nguy hại đến sức khỏe một số loài sinh vật ở mức độ tế bào và sinh học phân tử.

– Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sinh vật.

– Ứng dụng đồng vị bền và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu sinh thái học.

Danh sách các công trình đã công bố

Bài báo Quốc tế thuộc danh mục ISI

Bài báo trong nước

Danh sách đề tài, dự án đã và đang thực hiện

Đào tạo

Danh sách luận văn, luận án thực hiện tại PTN

  • Dịch vụ

– Phân tích các thông số thủy lý hóa (BOD, COD, DO, N, P…)

– Tư vấn quy hoạch sinh thái nhằm khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học

  • Cán bộ phụ trách và các thành viên khác
  1. PGS. TS. Lê Thu Hà
  2. TS. Phạm Thị Dậu
  3. TS. Bùi Thị Hoa
  4. TS. Nguyễn Thành Nam
  5. TS. Trần Trung Thành

Bài viết liên quan