Bộ môn Động vật học ứng dụng

Bộ môn Động vật học ứng dụng, tiền thân là bộ môn Động vật không xương sống, được thành lập từ năm 1961. Trọng tâm giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn là về đối tượng động vật không xương sống, theo các lĩnh vực: phân loại học, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học của các nhóm động vật không xương sống quan trọng trong các hệ sinh thái tự nhiên nông nghiệp, y học, phòng trừ động vật không xương sống có hại…

Tháng 12 năm 2017, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Động vật học ứng dụng để phù hợp với quá trình phát triển các hướng nghiên cứu mới của bộ môn, trong đó nghiên cứu cơ bản gắn với định hướng ứng dụng, như quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật, kiểm soát sinh học, kiểm soát sinh vật ngoại lai…

Hoạt động giảng dạy

Các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các học phần sau: Xem thêm

Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

Hệ thống phân loại học của một số nhóm động vật không xương sống, đặc biệt là các nhóm côn trùng, giáp xác, thân mềm. Đa dạng sinh học động vật... Xem thêm

Một số đề tài, dự án thực hiện gần đây

Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn... Xem thêm

Một số công bố gần đây

Giải pháp hữu ích: Nguyễn Văn Vịnh và nnk (2018). Giải pháp sinh học bảo vệ bờ sông, suối (số: 373 A). Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 15/10/2018. Xem thêm

Liên hệ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 323 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Xem thêm