Công bố

Công bố trong nước năm 2021

Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021, Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle., Academia Journal of... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2021

1. Le TS, Nguyen TTH, Thi Mai Huong B, Nguyen HG, Ha BH, Nguyen VS, Nguyen MH, Nguyen HH, Wang J, 2021, Cultivation of Caenorhabditis elegans on new cheap monoxenic media without peptone. Journal of... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2020

Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2020

RebekkaHarting, AnnalenaHöfer, Van-TuanTran, Lisa-MariaWeinhold, SinaBarghahn, RabeaSchlüter, Gerhard H.Braus, 2020. The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia melanization... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2019

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng, 2019. Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2019

Pham Ngoc Duy, Nguyen Thu Thuy, Bui Kieu Trang, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thi Hong Van, Nguyen Thi Xuan, 2019. Regulation of NF-κB- and STAT1-mediated plasmacytoid dendritic cell functions by... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2018

Karthik Ramesh, Dilraj Lama, Kang Wai Tan, Van Sang Nguyen, Fook Tim Chew, Chandra S Verma and Yu Keung Mok, 2018, Homologous Lympho-Epithelial Kazal-type Inhibitor Domains Delay Blood Coagulation... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2018

Ngô Thị Hạnh, Lê Đức Minh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, 2018. Phân loại và quan hệ di truyền của giống Thằn... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2017

Vuong Tan Tu, Alexandre Hassanin, Tamas Gorfol, Satoru Arai, Dai Fukui, Hoang Trung Thanh, Nguyen Truong Son, Neil M. Furey, Gabor Csorba, 2017. Integrative taxonomy of the Rhinolophus macrotis... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2017

Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Hậu, Nguyễn Xuân Huấn, 2017.Nghiên cứu so sánh đặc điểm sinh học cá Chỉ vàng – Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) theo mùa tại vùng ... Xem thêm