Các đề tài, dự án cấp Nhà nước

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Khai thác và phát triển nguồn gen vi khuẩn (Pseudomonas putida, Ralstonia eutropha, Stenotrophomonas sp.,... Xem thêm