Các đề tài, dự án cấp Nhà nước

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1  Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et... Xem thêm