Đề tài, dự án

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Khai thác và phát triển nguồn gen vi khuẩn (Pseudomonas putida, Ralstonia eutropha, Stenotrophomonas sp.,... Xem thêm

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay

Danh mục đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1. Nghiên cứu độc tính tế bào ung... Xem thêm

Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

  TT Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện 1 “Follow-up improvements of lithotrophic microbial fuel cells for use as on-site detectors for iron in water... Xem thêm

Các đề tài, dự án khác

Tên đề tài Chủ trì Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện Năm kết thúc Gói thầu 1: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường... Xem thêm

Các đề tài cấp cơ sở từ năm 2010 đến nay

   STT Tên đề tài Mã số Chủ trì Thời gian thực hiện 1. Biểu hiện gen sinh tổng hợp saponin CK trên đối tượng Arabidopsis thaliana TN.23.11 ThS. Nguyễn Thị Thanh... Xem thêm

Các đề tài thuộc chương trình BIOFUND của Khoa Sinh học

STT Tên đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1 Phân lập và nhân dòng hệ gen virut HAdV (human adenovirus) gây bệnh đau mặt đỏ ở người Việt Nam TS. Nguyễn Văn... Xem thêm