Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng sinh học Ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam (ECOBIODIVERSE LAB)

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng Sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam (ECOBIODIVERSE LAB)

Địa điểm: phòng 107 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Giám sát HST thủy vực bằng sinh vật chỉ thị và thông số thủy lý hóa. – Nghiên... Xem thêm

Danh sách luận văn, luận án thực hiện tại PTN Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

STT Tên khóa luận / luận văn / luận án Loại (CN, ThS, TS) Người thực hiện Người hướng dẫn Năm thực hiện 1 Xác định hệ số tích tụ Pb và Cd của cá Rô phi... Xem thêm

Bài báo Quốc tế thuộc danh mục ISI

TT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Impact factor của Tạp chí (nếu có)** Họ tên các tác giả là... Xem thêm

Hợp đồng Khoa học Công nghệ

TT Tên hợp đồng, số hợp đồng Loại hình (Nghiên cứu / Dịch vụ KH / Chuyển giao CN / Thương mại hóa SP) Chủ trì hợp đồng Đối tác Thời gian thực hiện... Xem thêm

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

STT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Họ tên các tác giả là cán bộ của Trường ĐHKHTN (ghi... Xem thêm