Nghiên cứu

Công bố quốc tế về: Phân loại của Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) từ Việt Nam, với mô tả về 11 loài mới

Taxonomy of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Vietnam, with descriptions of 11 new species Tuyet Ngan HA1 & Anh Duc TRAN 2,* 1,2 Faculty of Biology, VNU University of Science, Vietnam... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Sinh học năm 2021

            Năm 2021 HNKHSV của khoa Sinh học  đón nhận 78 báo cáo khoa học, của sinh viên thuộc 11 lớp trong toàn khoa và có cả sự góp mặt của học sinh THPT... Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo Hội nghịKhoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2021 có 78 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà trường... Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2021 Căn cứ vào: (i) tình hình thực tế với nguy cơ dịch Covid 19 vẫn diễn... Xem thêm

Công bố quốc tế: Độc tính và hoạt tính chống tăng sinh của dịch chiết ethanol từ cây Phòng phong thảo (Anisomeles indica) trên tế bào ung thư cổ tử cung Hela và trên phôi cá ngựa vằn

Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1,... Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN 2021

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học   Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu... Xem thêm

Công bố quốc tế về Đặc điểm và đánh giá liều phóng xạ hiệu dụng hàng năm của đồng vị 210Po trong mô cơ của các loài hải sản ở khu vực biển ven bờ Bình Thuận, Việt Nam

Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam Thanh-Nam Nguyena,b, Thanh-Duong Nguyenc, Van-Hao... Xem thêm

New publication: Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos

Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1, Nguyen T. Kim-Thanh 1, Nguyen Quang Huy 1,Pham The-Hai, Marc Muller 3, Amandine Nachtergael 2, Pierre Duez 2 and Nguyen Dinh Thang 1,*... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2020

Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2020

RebekkaHarting, AnnalenaHöfer, Van-TuanTran, Lisa-MariaWeinhold, SinaBarghahn, RabeaSchlüter, Gerhard H.Braus, 2020. The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia melanization... Xem thêm