Mẫu lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học – Bộ KHCN

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN  ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và... Xem thêm

Mẫu Lý lịch khoa học cấp ĐHQG Hà Nội

1. Mẫu 6. Lý lịch khoa học (Download_Mau-06) MẪU 06/ KHCN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm