Chương trình CNSH phục vụ Công nghiệp chế biến của Bộ Công thương