Bộ môn Di truyền học

Được thành lập năm 1966, Bộ môn Di truyền học là một trong các đơn vị của Khoa Sinh học góp phần đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao, chuyên sâu về Di truyền học và Sinh học phân tử. Bộ môn Di truyền học có hai nhiệm vụ cơ bản:

– Đào tạo các cấp từ Đại học đến Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học – thuộc các ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học.
– Nghiên cứu phát triển lĩnh vực khoa học Di truyền học.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; đào tạo chuyển giao các kỹ thuật di truyền ứng dụng.

Các môn học đang giảng dạy: Di truyền học; Di truyền học phân tử; Di truyền học hóa sinh; Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut; Cơ sở Di truyền Chọn giống thực vật; Di truyền học động vật; Di truyền học ung thư; Di truyền học người; Bệnh học di truyền; Di truyền học miễn dịch…

Đề tài, dự án

– Nghiên cứu protease 3CL (chymotrypsin-like protease) của SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số KLEPT.20.01. Chủ... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu đa dạng di truyền thực vật, động vật, vi sinh vật định hướng bảo tồn nguồn gen. 2. Chuyển gen và tạo đột biến trên sinh vật mô hình (cá... Xem thêm

Các môn học đang giảng dạy

Di truyền học; Di truyền học phân tử; Di truyền học hóa sinh; Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut; Cơ sở Di truyền Chọn giống thực vật; Di truyền học... Xem thêm

Giới thiệu

Được thành lập năm 1966, Bộ môn Di truyền học là một trong các đơn vị của Khoa Sinh học góp phần đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao, chuyên sâu về... Xem thêm