Đơn vị trực thuộc

Các Đơn vị trực thuộc Khoa Sinh học:
+ Bộ môn Di truyền học
+ Bộ môn Động vật học ứng dụng
+ Bộ môn Động vật học và Bảo tồn
+ Bộ môn Hóa sinh và Sinh học phân tử
+ Bộ môn Khoa học Thực vật
+ Bộ môn Sinh học tế bào
+ Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người
+ Bộ môn Sinh thái học
+ Bộ môn Vi sinh vật học
+ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sự sống
+ Bảo tàng Sinh học
+ Tổ văn phòng

Đơn vị trực thuộc

Các Đơn vị trực thuộc Khoa Sinh học: + Bộ môn Di truyền học + Bộ môn Động vật học ứng dụng + Bộ môn Động vật học và Bảo tồn + Bộ môn... Xem thêm