Các công trình nghiên cứu

Danh sách luận văn, luận án thực hiện tại PTN Nghiên cứu Sinh thái học và Đa dạng sinh học ứng phó Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

STT Tên khóa luận / luận văn / luận án Loại (CN, ThS, TS) Người thực hiện Người hướng dẫn Năm thực hiện 1 Xác định hệ số tích tụ Pb và Cd của cá Rô phi... Xem thêm

Bài báo Quốc tế thuộc danh mục ISI

TT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Impact factor của Tạp chí (nếu có)** Họ tên các tác giả là... Xem thêm

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

STT (Các) tác giả bài báo Tên bài báo Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang… Năm công bố Họ tên các tác giả là cán bộ của Trường ĐHKHTN (ghi... Xem thêm