Các công trình nghiên cứu

Các bài báo đã công bố gần đây của MCB LAB

Thi Thu Huyen Nguyen, Tuan Anh Le, Viet Ha Nguyen, Thi Uyen Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Thi Thuy Anh Tran, Quang Hung Nguyen, Anh Tuan Hoang, My Hanh Hoang, Tho Son Le, Van Sang Nguyen. Molecular... Xem thêm