Bài báo Quốc tế thuộc danh mục ISI

TT(Các) tác giả bài báoTên bài báoTên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang…Năm

công bố

Impact factor

của Tạp chí
(nếu có)**

Họ tên các tác giả
là cán bộ của Trường ĐHKHTN
Họ tên các tác giảHọ tên tác giả
liên hệ
1Nguyen Thanh Nam, Tran Trung ThanhNguyen Thanh Nam, Tran Trung Thanh, Tran Duc HauTran Trung ThanhNew insights into early stages of Lateolabrax maculatus in a tropical estuary of northern VietnamRegional Studies in Marine Science, Volume 30, July 2019, 100727.20191.462

Bài viết liên quan