Hợp đồng Khoa học Công nghệ

TTTên hợp đồng, số hợp đồngLoại hình (Nghiên cứu / Dịch vụ KH / Chuyển giao CN / Thương mại hóa SP)Chủ trì
hợp đồng
Đối tácThời gian thực hiện (từ tháng/năm đến tháng/năm)Kết quả chính của hợp đồng
1Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 10/2017/HĐ-ĐTCT-KC.09/16-20Nghiên cứuNguyễn Xuân HuấnNguyễn Khắc Bát, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản10/5/2018 đến 15/1/2018Hiện trạng đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản trong các hệ sinh thái vùng triều, bãi bồi, cửa sông ở vùng ven biển Tây Nam Bộ