Hệ thống cơ sở vật chất

Biểu phí sử dụng thiết bị mới của Trung tâm NCKHSS (CELIFE)

Căn cứ vào Biên bản họp Cán bộ chủ chốt của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ngày 17 tháng 3 năm 2022; để đảm bảo kinh phí bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ kiện cho các máy móc, thiết bị tại Trung tâm, Ban Giám đốc Trung tâm, được sự thống nhất cao của Ban lãnh đạo Khoa và của các cán bộ chủ chốt của Trung tâm, quyết định đưa ra mức phí sử dụng cho một số thiết bị (đính kèm).

Mức phí trên thay cho mức phí trước đây và được áp dụng từ ngày 18/3/2022 cho đến khi có lần điều chỉnh tiếp theo.

QD PHI SU DUNG THIET BI_tu220325_suadoi

Bài viết liên quan