Đăng ký sử dụng

Hướng dẫn đăng ký sử dụng online các thiết bị của Trung tâm NCKHSS

Hướng dẫn đặt (book) sử dụng thiết bị của Trung tâm NCKHSS qua website

https://celife.setmore.com:

  1. Click vào service (thiết bị) muốn lựa chọn
  2. Chọn Cán bộ hỗ trợ (Provider)
  3. Chọn thời gian muốn sử dụng (phần mềm chỉ cho chọn 1 giờ một lần nên muốn đặt nhiều giờ thì yêu cầu đặt nhiều lần)
  4. Tiếp theo click “Skip login process” (ở dưới cùng)

(Hoặc login nếu đã có account; hoặc nếu muốn tạo account dùng lâu dài thì click Creat new profile và làm theo hướng dẫn của trang web).

  1. Tiếp theo: trong mục Name điền Tên người đặt – Tên cán bộ phụ trách/ hướng dẫn người đặt; trong mục Email điền email, trong mục Mobile điền số ĐT liên hệ; và trong mục Comment trình bày lý do cần sử dụng thiết bị; rồi tích vào “I agree to the cancellation policy”
  2. Click Book My Appoinment để xác nhận

Bài viết liên quan