Lưu trữ

Các thiết bị tiêu biểu

 

Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang STEREO Discovery V8 (Carl-Zeiss)
Hệ thống kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang Axio Observer 7 có nâng cấp thêm Apotome 2 (Carl-Zeiss)
Máy soi gel UVP BioDoc It2 Imager (Analytik Jena)
Máy PCR định lượng (Real-time PCR) 7500 (Applied Biosystems)
Máy nhân bản gen PCR Gradient Mastercycler nexus GSX1 (Eppendorf)
Thiết bị phân tích phân tử Spectra max 384 plus
Hệ thống máy GC (detector FID, TCD) 7890B (Agilent)
Hệ thống máy HPLC (detector huỳnh quang và PDA) Alliance e2695 (Waters)
Máy giải trình tự gen thế hệ mới iSeq 100 Illumina do Công ty Biomedic và Khoa Sinh học phối hợp khai thác

 

 

Bài viết liên quan