Các PTN thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sự sống