Các thiết bị tiêu biểu

Các thiết bị tiêu biểu

  Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang STEREO Discovery V8 (Carl-Zeiss) Hệ thống kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang Axio Observer 7 có nâng cấp thêm... Xem thêm