Các PTN phục vụ thực hành, thực tập (PTN thực hành)

Các phòng thí nghiệm thực hành

Phòng thực hành Sinh lý học Thực vật, P124 nhà T1 Phòng thực hành Động vật học & Sinh thái học, P136 nhà T1 Phòng thực hành Vi sinh vật học, P141 nhà T1 Phòng... Xem thêm