Các PTN phục vụ nghiên cứu

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

PTN Sinh lý học thực vật, 132 nhà T1 PTN Hóa sinh và Sinh học phân tử, P133 nhà T1 PTN Vi tảo, P138 nhà T1 PTN Đa dạng thực vật, P228 nhà T1 PTN Đa dạng sinh học... Xem thêm