Các PTN thuộc Bảo tàng Sinh học

Các phòng thí nghiệm thuộc Bảo tàng sinh học

Phòng lưu trữ mẫu động vật có xương sống: Tầng 3 nhà vòm, 19 Lê Thánh Tông   Phòng trưng bày 1: mẫu Cá, Lưỡng cư, Bò sát   Phòng trưng bày 2: mẫu Chim  ... Xem thêm