Nghiên cứu

Các phòng thí nghiệm thuộc Bảo tàng sinh học

  1. Phòng lưu trữ mẫu động vật có xương sống: Tầng 3 nhà vòm, 19 Lê Thánh Tông
   •   Phòng trưng bày 1: mẫu Cá, Lưỡng cư, Bò sát
   •   Phòng trưng bày 2: mẫu Chim
   •   Phòng trưng bày 3: mẫu Thú
  2. Phòng lưu trữ và phân tích mẫu động vật không xương sống, tầng 2 nhà vòm, 19 Lê Thánh Tông
  3. Phòng lưu trữ và phân tích mẫu thực vật, tầng 1 và 2, gần khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan