Các chương trình khác

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2021

Khoa Sinh học trân trọng thông báo

Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2021

 

1.  Chương trình BIOFUND I:

Mục đích: Kích thích việc xin đề tài thành công của các cá nhân và nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Sinh học

(thông tin chi tiết: THÔNG BÁO BIOFUND I_2021)

Thời gian nhận đề xuất: Quỹ xét hỗ trợ từ thời điểm thông báo đến hết 15/01/2022 hoặc cho đến khi xét chọn đủ 03 đề xuất

2. Chương trình BIOFUND II:

Mục đích: Hỗ trợ các cán bộ hiện đang không chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học nào để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hằng năm của cán bộ và đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa, ươm tạo các ý tưởng nghiên cứu có tiềm năng phát triển thành các đề tài lớn

(thông tin chi tiết: THÔNG BÁO BIOFUND II_2021)

Cán bộ đề xuất gửi thuyết minh đề tài đề xuất theo mẫu M2 của quỹ NAFOSTED (mẫu M2: 04 Mau NCCB02 – TMDC phan 1)

Thời gian nhận đề xuất: từ thời điểm thông báo đến hết ngày 15/01/2022 hoặc cho đến khi xét chọn đủ 02 đề xuất

3. Chương trình BIOFUND III:

Mục đích: Hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế cho các công trình công bố có chất lượng của cán bộ Khoa Sinh học

(thông tin chi tiết: THÔNG BÁO BIOFUND III_2021)

Thời gian nhận đề xuất: từ thời điểm thông báo đến hết ngày 15/01/2022 hoặc cho đến khi xét chọn đủ 02 đề xuất

Lưu ý: Quỹ chỉ xét các đề xuất cho các công bố vào các năm 2020 và 2021.

  • Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Khoa Sinh học (phòng 430, nhà T1): tiếp nhận bản cứng

Địa chỉ email khoasinhkhcn@hus.edu.vn: tiếp nhận bản mềm

(Mọi chi tiết khác về Quỹ đề nghị xem trong bản Quy chế Quỹ đã ban hành của Khoa)

Bài viết liên quan