Nghiên cứu khoa học

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

  • PTN Sinh y, P106 nhà T1
  • PTN Sinh lý thực vật, P131 nhà T1
  • PTN Hóa Sinh học, P135 nhà T1
  • PTN Vi khuẩn lam (tảo lam), P138 nhà T1
  • PTN Vi sinh vật học, P141 nhà T8
  • PTN Tảo và Nấm, P226 nhà T1
  • PTN Côn trùng học, P324 nhà T1
  • PTN Thủy sinh vật học, P325 nhà T1
  • PTN Đa dạng sinh học động vật không xương sống, P 326 nhà T1
  • Phòng nuôi động vật, tầng 3 nhà T5

Bài viết liên quan