Lưu trữ

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

 • PTN Sinh lý học thực vật, 132 nhà T1
 • PTN Hóa sinh và Sinh học phân tử, P133 nhà T1
 • PTN Vi tảo, P138 nhà T1
 • PTN Đa dạng thực vật, P228 nhà T1
 • PTN Đa dạng sinh học ĐVKXS, p325 nhà T1
 • PTN Thủy sinh vật, P326 nhà T1
 • PTN Sinh học phân tử & Miễn dịch , P335 nhà T1
 • PTN Côn trùng học, P324 nhà T1
 • PTN Thủy sinh vật học, P325 nhà T1
 • PTN Nuôi cấy tế bào, P337 nhà T1
 • PTN Nuôi Cá Medaka, tầng 3 nhà T1

Bài viết liên quan