Nghiên cứu khoa học

Các phòng thí nghiệm thực hành, thực tập (PTN thực hành)

  • Phòng thực hành Di truyền học, P235 nhà T1
  • Phòng thực hành Động vật học bảo tồn và Sinh thái học, P136 nhà T1
  • Phòng thực hành Động vật học ứng dụng và Thực vật học, P232 nhà T1
  • Phòng thực hành Hóa sinh học, phòng tự học 1 nhà T8
  • Phòng thực hành Sinh học tế bào và Sinh lý học, P 431 nhà T1
  • Phòng thực hành Sinh học người, P329 nhà T1
  • Phòng thực hành Sinh học phân tử và Sinh lý học thực vật, P124 nhà T1
  • Phòng thực hành Vi sinh vật học, P327 nhà T1

 

Bài viết liên quan