Lưu trữ

Các phòng thí nghiệm thực hành

  • Phòng thực hành Sinh lý học Thực vật, P124 nhà T1
  • Phòng thực hành Động vật học & Sinh thái học, P136 nhà T1
  • Phòng thực hành Vi sinh vật học, P141 nhà T1
  • Phòng thực hành Hóa sinh & Sinh học phân tử, T1
  • Phòng thực hành Đa dạng Sinh học , P232 nhà T1
  • Phòng thực hành Di truyền học, P233 nhà T1
  • Phòng thực hành Sinh lý học & Sinh học người, P329 nhà T1
  • Phòng thực hành Sinh học tế bào, P432 nhà T1

 

Bài viết liên quan