Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

          Sinh học tế bào là một trong những trụ cột của Khoa học sự sống hiện đại. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, nghiên cứu sinh học tế bào, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc, đang ngày một phát triển, với nhiều ứng dụng...

Xem thêm
Xem thêm
Đăng ký

Đăng ký

Các mốc thời gian cần lưu ý: Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Hội thảo (oral hoặc poster): đến ngày 15/8/2021 Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: đến ngày 30/82021. Tuy nhiên, các báo cáo gửi sớm và trước ngày 10/8/2021 sẽ được ưu tiên đăng sớm ở số...

Xem thêm
Xem thêm
Thông báo

Thông báo

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Khoa Sinh học và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học hân hạnh phối hợp với các đơn vị khác trong mạng lưới tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nghiên cứu ứng...

Xem thêm

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2021  THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO...

Xem thêm
Xem thêm
Chương trình

Chương trình

AGENDA (Tentative) “INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM CELLS & LIFE SCIENCE” “The conference is solely sponsored by Vingroup Innovation Foundation (VINIF)” 5 – 6 November 2021 Venue: ULIS Sunwah Center, Vietnam National University Hanoi (VNUH) The conference is solely sponsored by Vingroup innovation foundation (VinIF). In addition, the conference also received important sponsorship from companies such...

Xem thêm
Xem thêm
Thể lệ đăng bài

Thể lệ đăng bài

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở tóm tắt tiếng Anh bỏ dấu để Font chữ 13.5 Times New Roman, (Before (25.5pt); After (8.5pt); Line spacing (single)....

Xem thêm

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở tóm tắt tiếng Anh bỏ dấu để Font chữ 13.5 Times New Roman, (Before (25.5pt); After (8.5pt); Line spacing (single)....

Xem thêm
Xem thêm
Tài trợ

Tài trợ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC Số: ………/KSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày     tháng 7 năm 2021   THƯ MỜI TÀI TRỢ Kính gửi: các Doanh nghiệp và quý Cơ quan, đơn vị      ...

Xem thêm
Xem thêm

Thông tin khoa học

Kangaroos form ‘mom clubs’ to ward off predators—and pesky males

Analysis of ear patterns allows researchers close look into marsupial society

Antimatter falls down, just like ordinary matter

Test confirms that gravity pulls the same on hydrogen and antihydrogen