Thể lệ đăng bài

BIỂU MẪU ABSTRACT CỦA HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở... Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ FORMAT VÀ ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO TOÀN VĂN TẠI HỘI NGHỊ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở... Xem thêm