Thể lệ đăng bài

BIỂU MẪU ABSTRACT CỦA HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman,
viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa

Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2
(Tên tác giả ở tóm tắt tiếng Anh bỏ dấu để Font chữ 13.5 Times New Roman,
(Before (25.5pt); After (8.5pt); Line spacing (single). Tác giả chính đánh dấu*)

1VNU University of Science, 19 Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam
2VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
(Địa chỉ tác giả để Font chứ 10.5 Times New Roman, in nghiêng)

 

Abstract: Teaching and scientific research are two main.

(Tóm tắt tiếng Anh để Font chữ 10 Times New Roman, Indentation (Left 0.99cm; Right 0.99cm); Paragraph (Before 0pt; After 0pt); Line spacing (single). Tóm tắt có độ dài không quá 300 từ).

Keywords: Scientific publications, data science, data analysis.

(Từ khóa tiếng Anh để Font chữ 10 Times New Roman, Indentation (Left 0.99cm; Right 0.99cm); Paragraph (Before 6pt; After 0pt); Line spacing (single). Chỉ cung cấp tối đa 5 từ khóa. Chữ Keywords in nghiêng.

Bài viết liên quan