Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Khoa Sinh học và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học... Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc... Xem thêm