Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Đoàn Hương Mai

Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Lê Thu Hà

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương

Giảng viên cao cấp, kiêm nhiệm

TS. Trương Ngọc Kiểm

Giảng viên chính, kiêm nhiệm

PGS. TS. Lê Xuân Tuấn

Giảng viên cao cấp

TS. Bùi Thị Hoa

Nghiên cứu viên