Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Phạm Thị Dậu

TS. Phạm Thị Dậu

Vị trí công tácGiảng viên
Emailphamthidau@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học đại cương
Sinh thái học cơ sở
Thực tập sinh thái học
Nhập môn sinh thái học môi trường
Thực nghiệm Sinh thái học
Seminar sinh học bảo tồn
Hướng nghiên cứuSinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường
Sinh thái học độc tố trong đó tập trung nghiên cứu về các châ trong các thành phần của hệ sinh thái như nước, trầm tích, các nhóm sinh vật…