Bộ môn Sinh thái học

Thông tin đào tạo

  1. Các môn học bậc đại học: Sinh học đại cương, Cơ sở sinh thái học, Cá thể và quần thể, Thực tập sinh thái học, Quản lý các hệ sinh thái, Sinh thái học môi trường, Nhập môn sinh thái học môi trường, Sinh thái học tiền hóa, Thực nghiệm sinh thái học, Môi trường và phát triển bền vững, Sinh thái học ứng dụng.
  2. Các môn học bậc thạc sĩ: Sinh thái học hệ sinh thái, Sinh thái học thủy vực, Sinh thái học ở cạn, Sinh thái học cảnh quan, Sinh thái học độc tố, Toàn sinh thái, Sinh thái học phục hồi và phát triển bền vững, Ứng dụng viễn thám và GIS trong sinh thái học, Sinh thái học phát triển, Sinh thái học và biến đổi khí hậu, Ô nhiễm hệ sinh thái.
  3. Các môn học bậc tiến sĩ: Phương pháp nghiên cứu sinh thái học, Sinh thái học lí thuyết, Qui hoạch sinh thái, Đánh giá tác động sinh thái, Sinh thái học và sinh học xử lí ô nhiễm, Đất ngập nước.

Bài viết liên quan