Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Đoàn Hương Mai

PGS.TS. Đoàn Hương Mai

Vị trí công tácTrưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
Emaildoanhuongmai@yahoo.com
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học đại cương
Sinh thái học cơ sở
Cá thể và Quần thể
Thực tập sinh thái học
Quản lý các hệ sinh thái
Nhập môn sinh thái học môi trường
Sinh thái học tiến hóa
Thực nghiệm Sinh thái học
Seminar sinh học bảo tồn
Môi trường và phát triển bền vững
Ứng dụng GIS và viễn thám trong Sinh thái học
Hướng nghiên cứuSinh thái Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Quy hoạch và quản lý sinh thái
Sinh thái học và Biến đổi khí hậu