Bộ môn Sinh thái học

PGS.TS. Lê Thu Hà

PGS.TS. Lê Thu Hà

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emaillethuha@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học đại cương
Sinh thái học cơ sở
Thực tập sinh thái học
Nhập môn sinh thái học môi trường
Sinh học môi trường
Sinh thái học tiến hóa
Sinh thái học thủy vực
Sinh thái học độc tố
Hướng nghiên cứuSinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường
Sinh thái học độc tố trong đó tập trung nghiên cứu về kim loại nặng trong các thành phần của hệ sinh thái như nước, trầm tích, các nhóm sinh vật…
Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Sinh thái học các nhóm sinh vật
Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước