Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Lê Thu Hà

PGS.TS. Lê Thu Hà

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emaillethuha17@yahoo.com
Phòng làm việcPhòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học đại cương
Sinh thái học cơ sở
Cá thể và Quần thể
Thực tập sinh thái học
Quản lý các hệ sinh thái
Nhập môn sinh thái học môi trường
Sinh học môi trường
Sinh thái học tiến hóa
Thực nghiệm Sinh thái học
Seminar sinh học bảo tồn
Môi trường và phát triển bền vững
Hướng nghiên cứuSinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường
Sinh thái học độc tố trong đó tập trung nghiên cứu về kim loại nặng trong các thành phần của hệ sinh thái như nước, trầm tích, các nhóm sinh vật…
Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Sinh thái học các nhóm sinh vật
Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước